22/09/2020 Προμήθεια, τοποθέτηση εορταστικού στολισμού στο Δήμο Ιλίου

22/09/2020 Προμήθεια, τοποθέτηση εορταστικού στολισμού στο Δήμο Ιλίου

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει ότι :

 

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια τοποθέτηση εορταστικού στολισμού στον Δήμο Ιλίου, προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π130/20 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών, όπως αυτά εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 22/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030184, 2132030195, 2132030196, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Ε. Τσαμπάση, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: promithies@ilion.gr ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra.

Π13020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗa

Π13020- ΠΕΡΙΛΗΨΗ aΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣa

Π13020_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣa

Π13020_ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π13020_ΤΕΥΔa

18/9/2020 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Π130_20a