ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/06/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  την  16η  Ιουνίου 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ ΄αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13.03.2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2020-2021»
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στην «Έκτακτη προμήθεια υλικών για την προστασία από τον Covid-19»
  3. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2020»
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στην υπηρεσία «Ανάθεση εργασιών σε δημοσιογράφο»

 

Β. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε»

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 16/06/2020a