107/2019 – Πρόσληψη προσωπικού καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα Αθλητισμού για Όλους (ΠΑγΟ) 2019 – 2020, με κάλυψη της δαπάνης υπό της μορφής αντιτίμου

107/2019 – Πρόσληψη προσωπικού καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα Αθλητισμού για Όλους (ΠΑγΟ) 2019 – 2020, με κάλυψη της δαπάνης υπό της μορφής αντιτίμου

107/2019 – Πρόσληψη προσωπικού καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα Αθλητισμού για Όλους (ΠΑγΟ) 2019 – 2020, με κάλυψη της δαπάνης υπό της μορφής αντιτίμου