063/2017 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας στεγάστρου γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α βάσει του Ν. 4412/16.

063/2017 – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας στεγάστρου γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ. 2166Α βάσει του Ν. 4412/16.