241/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 11 του Κανονισμού του Δ.Σ.

241/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 11 του Κανονισμού του Δ.Σ.