320/2017 – Συμπλήρωση της απόφασης συγκρότησης του Γνωμοδοτικού Οργάνου – Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης του κόμβου Θηβών – Ιδομενέως»

320/2017 – Συμπλήρωση της απόφασης συγκρότησης του Γνωμοδοτικού Οργάνου – Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης του κόμβου Θηβών – Ιδομενέως»