521/2017 – Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 160/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον προσδιορισμό συμβιβαστικής τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση του προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2103Γ-περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

521/2017 – Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 160/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον προσδιορισμό συμβιβαστικής τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση του προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2103Γ-περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

521/2017 – Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 160/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον προσδιορισμό συμβιβαστικής τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση του προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2103Γ-περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ