Συντήρηση και επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρικών συσκευών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου

Συντήρηση και επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρικών συσκευών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 93/2020 μελέτη που αφορά την «Συντήρηση  και  επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρικών συσκευών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου» ΚΜ 93/20 συνολικού προϋπολογισμού 9.999,99€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 03/07/2020 ώρα 11:00 π.μ στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας , Κάλχου  48-50 1ος όροφος , η μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3/07/2020 και ώρα 11.10 π.μ

 

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·      Θέμα: «Προσφορά για την Π93/2020»
·      Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
  Προσφορά για την Π93/2020: «Συντήρηση  και  επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρικών συσκευών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου» ΚΜ 93/20

 

  «Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·      Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·       Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 93/2020 Μελέτη του Δήμου μας

·       (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Παρασκευή 03/07/20 ώρα 11:00 πμ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Π9320 Έντυπο οικ προσφοράςa

Π9320 Μελέτη (ΑΑ)a

Π9320 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προς Άπαντες (ΑΑ)a

Συντήρηση και επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρικών συσκευών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου