291/2015 – Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 073/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου