055/2013 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου