312/2015 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 143/30.04.2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου