270/2019 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 203/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

270/2019 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 203/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου