121/2017 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 278/2013 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩΕΒ-Ρ73) περί καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ. Νικολάου

121/2017 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 278/2013 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩΕΒ-Ρ73) περί καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ. Νικολάου

121/2017 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 278/2013 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩΕΒ-Ρ73) περί καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ. Νικολάου