219/2019 – Τροποποίηση της 136/2019 Α.Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Α/βαθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019

219/2019 – Τροποποίηση της 136/2019 Α.Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Α/βαθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019