245/2019 – Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 202/2019 & 206/2019 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου