205/2018 – Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού από προσληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2008 έως 31.12.2010, βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχόντων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4483/2017

205/2018 – Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού από προσληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2008 έως 31.12.2010, βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχόντων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν. 4483/2017