02/04/2020 Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου

02/04/2020 Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου

a

Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 33/20 μελέτη που αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου», συνολικού προϋπολογισμού 5.952,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 08/04/2020 ώρα 13:00 μ.μ.
 
Λόγω των ειδικών συνθηκών που προκύπτουν, και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούμε όπως καταθέσετε ηλεκτρονικά τις Οικονομικές σας προσφορές στο email: kentrikigrammateia@ilion.gra (με κοινοποίηση στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιλίου).
 
Η Οικονομική προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου θα λάβει και σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), Φορολογική ενημερότητα και την Ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όπως ορίζεται από τη μελέτη (άρθρο 10 της με κωδικό 33/20 μελέτης).
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Η Μελέτη 33/2020

2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

<!–