02/12/2014 Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης στο Δήμο Ιλίου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

02/12/2014 Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης στο Δήμο Ιλίου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική», μέσω του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»  θα πραγματοποιηθεί η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου, με την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Με τη μελέτη αυτή ο Δήμος Ιλίου στοχεύει στην αναβάθμιση της αστικής κινητικότητας της πόλης και του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 (αποτύπωμα άνθρακα) των αστικών μεταφορών.
 
Οι ενέργειες αυτές θα έχουν ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος, θα συμβάλλουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη και εναρμονίζονται με το Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors), το οποίο έχει υπογράψει ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, μια δέσμευση των πόλεων για δράσεις υπέρ της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και της ενεργειακής απόδοσης