02/05/2024 – Συντήρηση – Επέκταση – Ενίσχυση Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων ΕΡΓ. Η1/2024

02/05/2024 – Συντήρηση – Επέκταση – Ενίσχυση Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων ΕΡΓ. Η1/2024

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/2024»

Εκτιμώμενης αξίας 129.838,71 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24 % ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gra του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 206878

 

Ενεργός υπερσύνδεσμος: http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=dDWtjd4Af4UqrRrGVa2KsJE3l0iaJdCOVK-4AsKtTWA3S5VwPo13!-1557370096a

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02.05.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 13.05.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 

1α_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΗΛ 01-2024a

1β_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΗΛ 01-2024a

1γ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΗΛ 01-2024a

1δ_Τ.Σ.Υ._ΗΛ 01-2024a

1ε_Ε.Σ.Υ._ΗΛ 01-2024a

1ζ_Φ.Α.Υ._ΗΛ 01-2024a

1η_Σ.Α.Υ._ΗΛ 01-2024a

13a_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΗΛ 01-2024a

13b_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΗΛ 01-2024a

13c_Οικονομική_προσφορά_Έργου_ΗΛ 01-2024_sga

ΕΡΓ_Η1_24 – ESPDa