03/01/2014 Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 151/02-01-2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, τριάντα (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

03/01/2014 Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 151/02-01-2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, τριάντα (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 151/02-01-2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, τριάντα (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι την 31/07/2014 με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2013-2014.

 
Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 04/01/2014 και λήγει την 13/01/2014.

<!–

03/01/2014 Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 151/02-01-2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, τριάντα (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής