03/08/2012 Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2012

03/08/2012 Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2012

Αποτελέσματα της υπ’αριθμ ΣΜΕ 1/2012 προκήρυξης του Δήμου Ιλίου για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού.
Η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων αρχίζει την 03-08-2012 και λήγει την 13-08-2012.

<!–