032/2024 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) και προμήθεια συναφών ειδών για εκδηλώσεις/ημερίδες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

032/2024 – έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) και προμήθεια συναφών ειδών για εκδηλώσεις/ημερίδες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»