04/03/2011 Απόφαση 83/2011

04/03/2011 Απόφαση 83/2011

            Συμπληρώνουμε την υπ΄ αρ. 8/954/2011 απόφασή μας αναθέτοντας στον αντιδήμαρχο κ. Αυγουλά Ευάγγελο του Γεωργίου την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των αντιστοίχων οργανικών μονάδων των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων, που του ανετέθησαν με την εν λόγω απόφαση.
          Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>