04/10/2010 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2010 ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ « ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

04/10/2010 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2010 ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ « ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/2010 Ανακοίνωσης για τη σύναψη μίσθωσης έργου για το Ν.Π.Δ.Δ. ” Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου “, στο Γραφείο Διεύθυνσης του Ν.Π. , στα τμήματα του Ν.Π. και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου.

Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει από την 05-10-2010 έως και 06-10-2010 .
Οι υπόλοιπες οκτώ ( 8 ) ημέρες που υπολείπονται, μεταφέρονται μετά την 01/01/20011 , λόγω αναστολής οποιασδήποτε διαδικασίας, εξαιτίας των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών.

<!–