04/10/2018 Προμήθεια μπαταρίας απινιδωτή των Δημοτικών Ιατρείων Ιλίου

04/10/2018 Προμήθεια μπαταρίας απινιδωτή των Δημοτικών Ιατρείων Ιλίου

a

Προμήθεια μπαταρίας απινιδωτή των Δημοτικών Ιατρείων Ιλίου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 141/2018  μελέτη για την «Προμήθεια μπαταρίας απινιδωτή των Δημοτικών Ιατρείων Ιλίου»  συνολικού προϋπολογισμού 396,80 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (24 %) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το προς προμήθεια είδος.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 12/10/2018 και ώρα 10:00 π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη δίνονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/10/2018 και ώρα 10:30π. μ. σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a