04/10/2018 Προμήθεια μπαταρίας απινιδωτή των Δημοτικών Ιατρείων Ιλίου

04/10/2018 Προμήθεια μπαταρίας απινιδωτή των Δημοτικών Ιατρείων Ιλίου

a

Προμήθεια μπαταρίας απινιδωτή των Δημοτικών Ιατρείων Ιλίου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 141/2018  μελέτη για την «Προμήθεια μπαταρίας απινιδωτή των Δημοτικών Ιατρείων Ιλίου»  συνολικού προϋπολογισμού 396,80 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (24 %) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το προς προμήθεια είδος.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 12/10/2018 και ώρα 10:00 π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη δίνονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/10/2018 και ώρα 10:30π. μ. σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).

<!–