04/09/2023-Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιλίου

04/09/2023-Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιλίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Εκτιμώμενης αξίας   129.032,26 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/09/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/09/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

Α/Α Συστήματος: 202429

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspxa

 

1a_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΟΙΚ 06-2022_sga

1b_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΟΙΚ 06-2022_sga

1c_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΟΙΚ 06-2022_sga

1d_Τ.Σ.Υ._ΟΙΚ 06-2022_sga

1e_Ε.Σ.Υ._ΟΙΚ 06-2022_sga

1f_Φ.Α.Υ._ΟΙΚ 06-2022_sga

1g_Σ.Α.Υ._ΟΙΚ 06-2022_sga

ESPD – OIK 06 2022a

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΟΙΚ 06-2022a

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΟΙΚ 06-2022_sga

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΟΙΚ 06-2022a