05/02/2014 Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 151/02-01-14

05/02/2014 Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 151/02-01-14

Προβαίνουμε σήμερα την 05-02-14 στην ανάρτηση πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων  κατόπιν  της υπ’ αριθμ.  151/02-01-14 Ανακοίνωσης του Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη 30 (τριάντα) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
Η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων αρχίζει την 06/02/14 και λήγει την 15/02/14.

<!–