05/02/2018 Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Δήμου Ιλίου από ΚΤΕΟ για το έτος 2018

05/02/2018 Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Δήμου Ιλίου από ΚΤΕΟ για το έτος 2018

a

Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Δήμου Ιλίου από ΚΤΕΟ για το έτος 2018
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π26/18  μελέτη που αφορά στην «Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του  Δήμου Ιλίου  από ΚΤΕΟ για το έτος 2018» συνολικού προϋπολογισμού 3.065,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. (24 %) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 12-2-2018  και ώρα 12.00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
Πληροφορίες δίνονται: α) σχετικά με την μελέτη: από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου: κ. Ε. Πουλάκης /  210 2632369 – 210 2691901
β) σχετικά με την διαδικασία: Τμήμα προμηθειών: 213 20 30 195,136 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12-02-2018 και ώρα 12.30 π.μ. σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσίας του  Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης η κατά την υπογραφή της σύμβασης όπου αυτή απαιτείται.

<!–

–>