05/05/2020 – Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιλίου

05/05/2020 – Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιλίου

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
Διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας
του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 31.000,00€ (τριάντα μία χιλιάδες ευρώ), για τις αντίστοιχες
ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π43/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών (ασφάλιση κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Δήμου) με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.

1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 05/05/2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως
10:30 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η
διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, τηλ.
2132030136, 2132030185, 2132030195, 2132030196, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα
Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: promithies@ilion.gr ).

Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 21/04/2020. 

Π4320 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣa

Π4320 Περίληψη Διακήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΡΙΔΑa

Π4320 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΙΡΙΔΑa

Π4320 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π4320 ΤΕΥΔa

05/05/2020 – Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιλίου

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
Διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας
του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 31.000,00€ (τριάντα μία χιλιάδες ευρώ), για τις αντίστοιχες
ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π43/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών (ασφάλιση κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Δήμου) με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.

1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 05/05/2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως
10:30 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η
διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, τηλ.
2132030136, 2132030185, 2132030195, 2132030196, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα
Α. Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: promithies@ilion.gr ).

Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 21/04/2020. 

Π4320 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣa

Π4320 Περίληψη Διακήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΡΙΔΑa

Π4320 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΙΡΙΔΑa

Π4320 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π4320 ΤΕΥΔa