05/12/2017 Απόφαση Δημάρχου 721/2017

05/12/2017 Απόφαση Δημάρχου 721/2017

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Έχοντας υπόψη
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), σε συνδυσμό με αυτές της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 και της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4325/2015, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.    Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4.    Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014).
5.    Την υπ΄ αριθμ. 107/2017 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου,  με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017: Αιτήματα για πρόσληψη  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ίδιους πόρους».
6.    Το με αριθμ. πρωτ. 27603/10307/06-04-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ιλίου (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του φορέα)»,  προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
7.    Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/1-8-2017 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
8.    Το με αριθμ. πρωτ. 11561/04-08-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους»,  προς το Δήμο Ιλίου Ν. Αττικής.
9.    Την υπ΄ αριθμ. 255/2017 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου,  με θέμα: «Καθορισμός αριθμού ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2017».
10. Τoν Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Φ.Ε.Κ. 1276/τ.Β’/28-05-2013 και Φ.Ε.Κ. 526/τ.Β’/28-02-2014).
11. Την με αριθμ. πρωτ. 13539/30-03-2017  βεβαίωση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, περί ύπαρξης πιστώσεων  για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας  του προσωπικού  της παρούσας ανακοίνωσης.
12. Την υπ. αρ. 48402/03-11-17 (ΑΔΑ: Ω4ΧΓΩΕΒ-ΖΑΗ) ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία πρόσληψης, ενός (1) ατόμου του κλάδου ΤΕ Ηθοποιών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του  Δήμου Ιλίου.
13. Τις αιτήσεις υποψηφίων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας.
14. Τα κριτήρια επιλογής που ελήφθησαν υπόψη, ήτοι: τα τυπικά προσόντα, η σχετική προϋπηρεσία και τα λοιπά δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι υποψήφιοι, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση.
15. Τους πίνακες καταγραφής υποψηφίων που συνέταξε η τριμελής ομάδα εργασίας του Δήμου όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 221/14398/30-03-16 Απόφαση Δημάρχου Ιλίου.
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

 

Προσλαμβάνουμε τον κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης διάρκειας (8) οκτώ μηνών από 01/12/2017 έως και 31/07/2018, ως κάτωθι:
 
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1.      ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ Ηθοποιών
 
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 1.000,00 € περίπου σε βάρος του Κ.Α. 15.6041.0010 με τίτλο  “Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ της Δ/νσης Πολιτισμού” στον οποίο υπάρχει πίστωση ποσού 35.000,00 € και ποσού 250,00 € περίπου σε βάρος του Κ.Α. 15.6054.0006 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Πολιτισμού’’ στον οποίο υπάρχει πίστωση ποσού 12.000,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2017, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη έχει γίνει και στον υπό έγκριση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.

<!–

–>