06/02/2019 Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου

06/02/2019 Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου

a

Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π20/2019 μελέτη για την προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων για την αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου συνολικού προϋπολογισμού 3.800,60 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές τουλάχιστον για μια ομάδα ειδών. Προσφορές οι οποίες δεν περιλαμβάνουν όλα τα είδη τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 11/02/19 ώρα 10.00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν το αργότερο έως την 15 Φεβρουαρίου 2019 σε χώρο εντός του Δημαρχείου Ιλίου.
 
Ειδικότερα, τα είδη της 2ης ομάδας θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί έως την 15 Φεβρουαρίου 2019 σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου.
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11/02/2019και ώρα 10.10’  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Η Μελέτη 20/2019
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–