06/10/2011 Πρόσληψη προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

06/10/2011 Πρόσληψη προσωπικού με ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 “Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης” όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3146/2003 “Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις”.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
4. Το αριθμ. πρωτ. 37516/18-8-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Την υπ’ αριθμ. 36/2011 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων, εκ των οποίων πέντε (5)
Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων, πέντε (5) Δ.Ε. Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, δέκα (10) Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
6. Την υπ. αρ. 37366/34199/05-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αρ. 36/2011
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Ανακοινώνουμε
Την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών κατά κλάδο και ειδικότητα ως κατωτέρω:
 
 
 
 
 
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ*
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1
Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
5
2 μήνες
2
Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
5
2 μήνες
3
Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
10
2 μήνες
 
ΣΥΝΟΛΟ
20
 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί:
α) Για την κατηγορία Τ.Ε. έως και το έτος 1990.
β) Για την κατηγορία Δ.Ε. έως και το έτος 1990.
γ) Για την κατηγορία Υ.Ε. έως και το έτος 1991.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 
1. Για τις θέσεις Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων:
·        Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας* ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής u942 ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας*
 
* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παραπάνω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:
 
α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του Π.Δ. 185/2000 (ΦΕΚ 149Α), όπως ισχύει κάθε φορά και
β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με σχετικά απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια
αρχή του άρθρου 13 του Π.Δ 231/1998 (ΦΕΚ 178Α).
 
2. Για τις θέσεις Δ.Ε. Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων
·        Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 
 
3. Για τις θέσεις Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
·        Αίτηση συμμετοχής.
·        Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
·        Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.
·        Σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα.
·        Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος.
·        Πιστοποιητικό εντοπιότητας ή Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο
πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα, ήτοι από 07/10/2011 μέχρι και 11/10/2011 .
 
 
 
                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.
 
 
 
 
                                                                     ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 
 

<!–