06/12/2018 Προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων

06/12/2018 Προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων

a

Προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 172/2018  μελέτη για την «προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων συνολικού προϋπολογισμού 2.232,00 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. Ο προσφέρων θα καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για το σύνολο των ειδών.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 12-12-2018  και ώρα 10.00π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία, 213 20 30 156 κ. Ζήση, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12-12-2018  10.15 π. μ.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

<!–