08/11/2017 Προμήθεια ειδών για τις εορτές των Χριστουγέννων

08/11/2017 Προμήθεια ειδών για τις εορτές των Χριστουγέννων

a

Προμήθεια ειδών για τις εορτές των Χριστουγέννων
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π171/17 μελέτη με τίτλο  Προμήθεια ειδών για τις εορτές των Χριστουγέννων, συνολικού προϋπολογισμού 5.255,12 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών  που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη μελέτη.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 17/11/2017 και ώρα 12.00π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Πληροφορίες  για τα τις Τεχνικές Προδιαγραφές δίνονται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ 210 2637 395
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

<!–