08/11/2017 Προμήθεια Φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου

08/11/2017 Προμήθεια Φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου

a

Προμήθεια Φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π170/17 μελέτη «Προμήθεια Φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού  υλικού για τον εξοπλισμό των ιατρείων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου», συνολικού προϋπολογισμού 3.332,03   € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.   και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών  που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη μελέτη. Οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τις δύο ομάδες.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή  17/11/2017 και ώρα 11.00π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Πληροφορίες  για τις Τεχνικές Προδιαγραφές δίνονται από τη Διεύθυνση Αθλητισμού  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ 210 2691502
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

<!–