08/11/2019 Ανακοίνωση 50964/22-10-19 – Ανάρτηση Πίνακα Υποψηφίων

08/11/2019 Ανακοίνωση 50964/22-10-19 – Ανάρτηση Πίνακα Υποψηφίων

Ανάρτηση του πίνακα καταγραφής υποψηφίων από την τριμελή επιτροπή του Δήμου (σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 221/14398/30-3-16 Απόφαση Δημάρχου Ιλίου) αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 50964/22-10-19 ανακοίνωση του Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) ατόμου του κλάδου ΤΕ Ηθοποιών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία πρόσληψης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου

<!–