08/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2017

08/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/12/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η  Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                    
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
1)  Λήψη απόφασης για την 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017a
2)  Έγκριση παράτασης των οριζόμενων προθεσμιών συμβάσεων προμηθειών του Δήμουa
3)  Λήψη απόφασης για επιχορήγηση της Οργάνωσης για τα παιδιά UNICEFa
4)  Έγκριση πίστωσης 7.041,60 € για πνευματικά δικαιώματα στην ΑΕΠΙ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίουa
5)  Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους βάσει του άρθρου 52 του Νόμου 4483/2017a
6)  Επιστροφή ποσού 1.622,02 € από συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, του λογαριασμού της ΔΕΗ  με αρ. παροχής 1 17738684-01 (Διαχείριση πολυκατοικίας, στο ακίνητο επί της οδού Κυπαρισσίας 10), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 53698/2017 σχετικής αίτησηςa
7)  Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν τέλη καθαριότητας και φωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)a
8)  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.a
9)  Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από τον υπ’ αριθμ. 46/20.11.17 βεβαιωτικό κατάλογοa
10) Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4456/2017a
11) Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού 2018»a
12) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
13) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίωνa
14) Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 160/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον προσδιορισμό συμβιβαστικής τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση του προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2103Γ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
15) Λήψη απόφασης για τη διάνοιξη της οδού Ικάρου μεταξύ των Ο.Τ. 169 – 171a
16) Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου και την υποβολή πρότασης ένταξης στον άξονα 2: «Αστική αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥa
17) Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης «Σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας σε κτίρια του Δήμου»a
18) Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/16a
19) Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16a
20) Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΡΓ. Γ1/13a
21) Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥa
22) Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΑΑa
23) Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης (ΑμεΑ)
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
24) Λήψη απόφασης για κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων του Δήμου Ιλίουa
25) Λήψη απόφασης για σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμος Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ» για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης συσσωρευτώνa
26) Λήψη απόφασης για σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με την εταιρεία D.L. ECORETHINK I.K.E. «Συλλογή Μεταφορά και Αξιοποίηση Ανακυκλώσιμων Υλικών» για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων χαρτιού από τις υπηρεσίες του Δήμουa
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
27) Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa
 
Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
28) Λήψη απόφασης για καθορισμό χώρων διαφημιστικών πλαισίων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίουa

 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–