088/2022 – εξειδίκευση ποσού του Κ.Α. 15.7135.0006