09/05/2018 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου έτους 2018

09/05/2018 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου έτους 2018

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2018», προϋπολογισμού 61.581,38€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά και για τις δύο ομάδες ειδών. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ομάδα ειδών τότε αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την  09/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με 10:30 ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 08/05/2018 ημέρα Τρίτη και έως ώρα 14:00

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 24/04/2018.

<!–