09/09/2019 Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης

09/09/2019 Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης

a

Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π111/2019 μελέτη για την «Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης» συνολικού προϋπολογισμού 20.429,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ,και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Η επιλογή του/ης προμηθευτή/τριας θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου της κάθε ομάδας χωριστά.
 
Επισημαίνεται, εδώ, ότι ενώ παρέχεται η δυνατότητα σε κάποια είδη η προσφερόμενη τιμή να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή, όμως δεν μπορεί η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών της ομάδας να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αντίστοιχης ομάδας.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 17/09/2019 ώρα 10.00 π.μ στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
        
Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας ειδών, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση κάθε ομάδας για όσους υποψήφιους προμηθευτές δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών της καθώς η επιλογή του προμηθευτή για κάθε ομάδα ειδών θα γίνει για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της.
 
            Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), φορολογική ενημερότητα και την ασφαλιστική ενημερότητα,  τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όπως ορίζεται από τη μελέτη .(άρθρο 5 της με ΚΜ111/2019 Μελέτη)
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1.      Η Μελέτη 111/2019
2.     Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

11/09/2019: Διευκρίνιση
Στο άρθρο 24 της 1ης ομάδας ειδών, έχει γίνει λάθος εκ παραδρομής στο μοντέλο του εκτυπωτή.
Το σωστό μοντέλο του εκτυπωτή είναι το HP LaserJet P1566.
Το ζητούμενο μελάνι παραμένει το 
HP 78Α με ΟΕΜ: CE278A.

<!–