09/09/2019 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

09/09/2019 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

a

Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π112/2019 μελέτη για την «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 14.942,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για κάθε ομάδα.
 
            Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 17/09/2019 και ώρα 12.00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
            Τα δείγματα κάθε προσφερόμενου είδους θα παραδοθούν την Τρίτη 17/09/2019 και ώρα 11.00 π.μ. στο γκαράζ του Δήμου Ιλίου, στην οδό Μπίμπιζα 1 (υπόψη του αρμόδιου υπαλλήλου κ. Σύρακα Δημήτριου).
 
            Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται, από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που  θα  καλύπτει το  2 % της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα στην οποία συμμετέχει, και σε περίπτωση συμμετοχής σε όλες τις ομάδες αυτή θα είναι τουλάχιστον 241,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
 
            Η οικονομική προσφορά εκάστου υποψήφιου προμηθευτή, πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας ειδών, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση κάθε ομάδας για όσους υποψήφιους προμηθευτές δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών της καθώς η επιλογή του προμηθευτή για κάθε ομάδα ειδών θα γίνει για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της, όπως ορίζεται από τη μελέτη (άρθρο 5 της με ΚΜ112/2019 Μελέτης)
 
            Επίσης, σημειώνεται ότι μαζί με την οικονομική προσφορά εκάστου υποψηφίου προμηθευτή,
 πρέπει να προσκομιστεί δείγμα του κάθε προσφερόμενου είδους, επί ποινή αποκλεισμού, όπως ορίζεται από τη μελέτη (άρθρο 5 της με ΚΜ112/2019 Μελέτης).
 
            Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), φορολογική ενημερότητα και την ασφαλιστική ενημερότητα,  τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όπως ορίζεται από τη μελέτη (άρθρο 10 της με ΚΜ112/2019 Μελέτης)
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Η Μελέτη 112/2019
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–