09/11/2016 Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου

09/11/2016 Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου» , προϋπολογισμού 29.999,85  ευρώ (είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) μη υποκείμενο σε Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς παροχή ιατρικών υπηρεσιών τουλάχιστον μίας ομάδας, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση κάθε ομάδας για όσους προσφέροντες δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών της,  καθώς η επιλογή του προμηθευτή για κάθε ομάδα θα γίνει για το σύνολο των
υπηρεσιών αυτής
με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου ,  στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την 09/11/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30πμ έως 12:00μμ.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 27/10/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

 

<!–