098/2020 – Σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου με τον νέο εκμισθωτή λόγω μεταβολής στο πρόσωπο του αρχικού εκμισθωτή