11/04/2016 Απόφαση Δημάρχου 245/2016

11/04/2016 Απόφαση Δημάρχου 245/2016

Καταγράφουμε το σύνολο των εγγραφών, πληροφοριών, δεδομένων ανά κατηγορία, που βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, ως εξής:
Α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο Δήμος και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.
 
Β) Από το σύνολο των δεδομένων που κατέχει ο Δήμος Ιλίου και τα ΝΠΔΔ αυτού διαθέτει σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, όλα τα έγγραφα, αποφάσεις μονομελούς οργάνου διοίκησης ή συλλογικών οργάνων, διακηρύξεις, μελέτες δημοπρασίες, διαγωνισμοί, συμβάσεις χρηματικά εντάλματα, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις (αφίσες – φυλλάδια – φωτογραφίες – προγράμματα), προκηρύξεις, στοιχεία επικοινωνίας-γενικές πληροφορίες για την υπηρεσίες του Δήμου, κανονισμούς λειτουργίας υπηρεσιών, ΟΕΥ, Επιχειρησιακό πρόγραμμα, ΚΠΑ, τα οποία έχουν αναρτηθεί στους ιστοχώρους των προγραμμάτων ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr/a) και ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gra),  στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.ilion.gra), καθώς και στο site της Κοινωνίας της Πληροφορίας α.ε (http://apps.ktpae.gr/eInventorya) όσον αφορά τη λίστα μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικών εφαρμογών χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό.
 
Γ)  Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν µε επιβολή όρων µέσω αδειοδότησης ή τελών, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 9 του Ν.4305/14:

  • Διάθεση σε τρίτους, κατόπιν αιτήσεως (έντυπης ή ηλεκτρονικής) του άμεσα ενδιαφερομένου ή έχοντος έννομο συμφέρον, όλα τα εκ του Νόμου εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ή τα διοικητικής φύσεως έγγραφα (όπως διακηρύξεις διαγωνισμών, προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών κλπ) λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις για τα προσωπικά δεδομένα ή το φορολογικό απόρρητο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4305/2014.

Δ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.4305/14 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση:

  • Το σύνολο των δεδομένων που κατέχει ο Δήµος και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού εξαιρουμένων όσων αναφέρονται στα σύνολα Β) και Γ).
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2016.

 
Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του “Προγράμματος Διαύγεια” (http://diavgeia.gov.gr/a), στο διαδικτυακό τόπο http://www.data.gov.gr/a, στην ιστοσελίδα του Δήµου Ιλίου (http://www.ilion.gra) και να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας).

<!–

–>