11/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/10/2019

11/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 17/10/2019

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:                                           
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2019a
 2. Λήψη απόφασης περί μη αύξησης των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2020a
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2019a
 4. Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης για την υπογραφή του Σχεδίου Δανειστικού Συμβολαίου, μεταξύ του Τ.Π. και Δανείων και του Δήμου μαςa
 5. Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκώνa
 6. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO MEDRANOa
 7. Τροποποίηση της 136/2019 Α.Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Α/βαθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019a
 8. Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019a
 9. Λήψη απόφασης για ορισμό διαπαραταξιακής επιτροπής για εμποροπανηγύρειςa

 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ιλίουa

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας του Σχεδίου Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 4599/2019a
 2. Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής Φορέων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4599/2019a
 3. Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης Συνδρομής του Δήμου Ιλίου στο Δίκτυο για τη Βιώσιμη Κινητικότητα CIVINET CY-EL (παράρτημα του ευρωπαϊκού οργανισμού CIVITAS στην Ελλάδα)a
 4. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της 1122/2018 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2201 επί των οδών ΕΔΕΣ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣa
 5. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥa
 6. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ μέσω της Πρόσκλησης VIII, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσω πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»a
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του Προγράμματος της ΣΑΕ 055 «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠa
 8. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ 1a2a3a
 9. Έγκριση του 1ου Τ.Α.Π.Ε. του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16a
 10. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
 11. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/17a
 12. Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ζ1/18a

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 1. Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης επιβατικών και μικρών φορτηγών οχημάτων του Δήμου Ιλίουa
 2. Ορισμός Επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2020a

 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμουa
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης λειτουργίας και διεύρυνσης της Δομής «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου – Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά»a

 
ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 
Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

 
Η. ΓΕΝΙΚΑ

 

 1. Έγκριση πίστωσης ποσού 182.935,18 € έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςa
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 11 του Κανονισμού του Δ.Σ.
 3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑa
 4. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου
 5. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου
 6. Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 202/2019 & 206/2019 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

 
  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

<!–