11/12/2015 ΑΝΑΡΤΗΣΗ Προσωρινών Πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων, της υπ’ αριθμ. 52796/18.11.2015 Ανακοίνωσης ΠΑΓΟ 2015-2016

11/12/2015 ΑΝΑΡΤΗΣΗ Προσωρινών Πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων, της υπ’ αριθμ. 52796/18.11.2015 Ανακοίνωσης ΠΑΓΟ 2015-2016

Aνάρτηση των Προσωρινών Πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 52796/18.11.2015 ανακοίνωσης του Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Α.γ.Ο 2015-2016.

 
Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 12-12-2015 και λήγει την 21-12-2015.
 

<!–