111/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στις «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων έτους 2020»

111/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στις «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων έτους 2020»

111/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών που αφορά στις «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων έτους 2020»