12/06/2018 Απόφαση Δημάρχου 288/2018

12/06/2018 Απόφαση Δημάρχου 288/2018

 Ο Δήμαρχος Ιλίου
Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης”
 2. Τις διατάξεις του Ν.3448/2006 ΦΕΚ 57 Α’/15-3-2006 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4305/2014 ΦΕΚ 237 Α’/31-10-2014 “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του Δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου του Ν.3448/2006 (Α’ 57), Προσαρμογή της Εθνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου”.
 3. Τις διατάξεις του Ν.2472/1997 ΦΕΚ 50 Α’ /10-4-1997 “Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία διδομένων προσωπικού χαρακτήρα”.
 4. Την µε αρ.πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/407/08.01.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ µε θέµα:“Εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’) σχετικά µε την Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου του Ν.3448/2006 (Α’ 57), προσαρµογή της Εθνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση διαφάνειας στο δημόσιο τομέα”.
 5. Το Π.Δ 28/23-3-2015 ΦΕΚ 34 Α’/23-3-2015 “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”.
 6. Το µε αρ.πρωτ. ΔΗΔ/Φ/19710/16-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β21 µε θέµα:“Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε +το κεφ.Α’ του Ν.4305/2014”.
 7. Το υπ’αριθμ. ΔΗΔ/17544/11-5-18 έγγραφο του Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Επικαιροποίηση απόφασης του άρθρου 10 του Ν.4305/2014».
 8. Την υπ’αριθμ. 245/15792/08-04-16 απόφαση Δημάρχου σύμφωνα  με την οποία καταγράφηκε αρχικά το σύνολο εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού.
 9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήµου Ιλίου και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 1286/Β’/2013, ΦΕΚ 526/Β΄/2014 και ΦΕΚ 803/Β’/2015).
 10. Τα σχετικά έγγραφα των υπηρεσιών του Δήµου Ιλίου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.
 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 

Επικαιροποιούμε την καταγραφή του συνόλου των εγγραφών, πληροφοριών, δεδομένων ανά κατηγορία, που βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, ως προς τις κάτωθι υπηρεσίες:
 
Α) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο Δήμος και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
 

 • Αποσπάσματα Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
 • Πρακτικά Δ.Σ.
 • Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 • Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής
 • Γενικό Αρχείο
 • Αρχείο Αποδεικτικών Επίδοσης
 • Βιβλίο Αρχείων (Ευρετήριο Αποφ., Βιβλίο Επιτροπών κλπ)

 
Από το σύνολο των ανωτέρω δεδομένων διατίθεται σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, οι αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής.
 
Α’ ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
 

 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΕΠ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
 • ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 • ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
 • ΚΥΛΙΚΕΙΑ
 • ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ

 
Στα πλαίσια εφαρμογής της πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, ενημερώνουμε ότι το σύνολο των δεδομένων που κατέχει το Νομικό Πρόσωπο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής εντάσσεται μόνο στα δεδομένα τα οποία αναρτώνται στους ιστοχώρους των προγραμμάτων ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://www.diavgeia.gov.gr) και ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr).
 
Β’ ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
 

 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 • ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΕΠ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
 • ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 • ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
 • ΚΥΛΙΚΕΙΑ
 • ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

 
Στα πλαίσια εφαρμογής της πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, ενημερώνουμε ότι το σύνολο των δεδομένων που κατέχει το Νομικό Πρόσωπο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής εντάσσεται μόνο στα δεδομένα τα οποία αναρτώνται στους ιστοχώρους των προγραμμάτων ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://www.diavgeia.gov.gr) και ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr).
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
 

 • ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ Κ.Λ.Π
 • ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΜΕΧΡΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ)
 • ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ EΡΓΑΣΙΩΝ  (ΜΕΧΡΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ)
 • ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ
 • ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Δ.Σ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΆΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΜΣΥ)
 • ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 
Επιπροσθέτως, τα κάτωθι :
 

 • Αρχείο Μελετών Έργων Πρασίνου
 • Αρχείο καταγγελιών για φθορά Πρασίνου – Πρόστιμα
 • Αρχείο Νόμων – Εγκυκλίων
 • Αρχείο Τεχνικών Θεμάτων – Ενημερώσεων

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
 

 • Αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς φορείς για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Αιτήσεις – απαντήσεις για παραχώρηση αιθουσών και χώρων της Υπηρεσίας για διεξαγωγή εκδηλώσεων από κοινωνικούς φορείς ή ιδιώτες.
 • Εξερχόμενα – Εισερχόμενα απαντητικά έγγραφα.
 • Εκπόνηση μελετών για προμήθειες και εργασίες της Υπηρεσίας μας.
 • Διακηρύξεις διαγωνισμών, διεξαγωγή διαδικασιών διαπραγμάτευσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Εισηγήσεις Θεμάτων προς Δ.Σ. και Ο.Ε. μέσω Οικονομικής Υπηρεσίας.
 • Αρχείο αποφάσεων Δ.Σ. και Ο.Ε. σχετικών με την Υπηρεσία.
 • Τήρηση αρχείου παρακολούθησης συμφωνητικών για υπολειπόμενες ποσότητες προς παραλαβή.
 • Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και εργασιών που αφορούν την Υπηρεσία.
 • Αρχείο πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν την Υπηρεσία.
 • Διαχείριση και υποστήριξη επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 • Τήρηση αρχείου υπερωριών και ορισμού υπαλλήλων ως προσωπικό γενικών καθηκόντων κατά τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Τήρηση αρχείου (φυσικού και ψηφιακού) πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Τήρηση φυσικού αρχείου εντύπων, αφισών και προσκλήσεων πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων.
 • Εγγραφή μελών σε επιμορφωτικά προγράμματα και ωδείο.
 • Τήρηση αρχείου μελών επιμορφωτικών προγραμμάτων και ωδείου και παρακολούθηση είσπραξης τιμήματος.
 • Τήρηση αρχείου (φυσικού και ψηφιακού) διάθεσης παραδοσιακών, θεατρικών και αποκριάτικων στολών σε σχολεία και κοινωνικούς φορείς.
 • Τήρηση αρχείου πολιτιστικών και εθνικοτοπικών συλλόγων του Δήμου και συνεργασιών μαζί τους.
 • Αρχείο επιχορηγήσεων πολιτιστικών και εθνικοτοπικών συλλόγων που εδρεύουν στο Δήμο Ιλίου.

 
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ  
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ (Φυσικό/Ψηφιακό) ΔΙΑΘΕΣΗ  
Επιμέλεια και ευθύνη διαδικασιών εκτέλεσης και πιστοποίησης έργων Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ    
Παραλαβή πάσης φύσεως έργων της Δ/νσης και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ    
Επίβλεψη και παρακολούθηση έργων Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ  
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ    
Σύνταξη επιμετρήσεων και απαραίτητων στοιχείων για την προώθηση των έργων Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ  
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ    
Επικοινωνία με υπηρεσίες σε σχέση με τεχνικά έργα του Δήμου Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ  
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ    
Προετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, δελτίων προόδου και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για συγχρηματοδοτούμενα έργα. Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ  
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ    
Έλεγχος για τη τήρηση των υποχρεώσεων των αναδόχων των έργων Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ    
Εκτέλεση απαραίτητων ελέγχων στα έργα και αποστολή στοιχείων σε εργαστήριο Δ.Ε. Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ  
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ    
Τήρηση ημερολογίων των έργων. Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ    
Μεριμνά για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από τον ανάδοχο κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργων Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ    
Ενημερώνει το βιβλίο έργων που τηρείται στο Τμήμα μελετών Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ    
Παρέχει πληροφορίες και στοιχεία σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου που άπτονται της αρμοδιότητάς του.
 
Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ  
Εκτελεί και επιβλέπει έργα αυτεπιστασίας.
Μεριμνά για τον έλεγχο της κατάστασης των Δημοτικών και Σχολικών κτηρίων, την καταγραφή ζημιών και την επιδιόρθωση αυτών.
Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
Συντηρεί τη σήμανση και διαγράμμιση οδών.
Τηρεί αρχείο συντηρήσεων
Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
Μεριμνά και έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της κατάστασης του οδικού δικτύου του Δήμου, την καταγραφή ζημιών, τον προγραμματισμό και την αποκατάσταση αυτών και τηρεί το ειδικό βιβλίο όπως η νομοθεσία ορίζει. Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
Ελέγχει την κατάσταση των κοινοχρήστων χώρων, καταγράφει τυχόν ζημιές και τις αποκαθιστά. Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
Συντηρεί τη σήμανση και διαγράμμιση οδών. Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
Τηρεί αρχείο συντηρήσεων Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ  
Ορθολογική αξιοποίηση του εργατοτεχνικού προσωπικού της αυτεπιστασίας. Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
Διαφύλαξη και προστασία του τεχνικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και μικροεργαλείων. Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
Ασφαλή διαφύλαξη υλικών. Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
Φροντίζει για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και για την πιστοποίηση αυτών Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
Προτείνει, σχεδιάζει και αναβαθμίζει την λειτουργικότητα και ασφάλεια των οργάνων των παιδικών χαρών σύμφωνα με τα ισχύοντα Πρότυπα.
 
Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ  
Εισηγείται την  αντικατάσταση κατεστραμμένου εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων πρασίνου. Τμήμα Κατασκευής Έργων Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
                 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ (Φυσικό/Ψηφιακό) ΔΙΑΘΕΣΗ
Προγραμματισμός και εισήγηση ετήσιου ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ (Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ)
https://diavgeia.gov.gr/a
ΟΧΙ  
Τήρηση βιβλίου καταγραφής μελετών έργων Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Σύνταξη τευχών μελετών τεχνικών έργων Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό http://www.eprocurement.gov.gr ΟΧΙ  
Σύνταξη τευχών μελετών προμηθειών και εργασιών αρμοδιότητας Τεχνικής Υπηρεσίας Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό http://www.eprocurement.gov.gr ΟΧΙ  
Ανάθεση μελετών Έργων και Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό http://www.eprocurement.gov.gr ΟΧΙ  
Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ Χ
Εισηγήσεις στην Διοίκηση την έγκριση των μελετών και τρόπου εκτέλεσης Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ (Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ)
https://diavgeia.gov.gr/a
ΟΧΙ  
Τήρηση φακέλου διαδικασιών ωρίμανση τεχνικών έργων Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ  
Σύνταξη και υποβολή φακέλων πρότασης για χρηματοδότηση έργων Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ Χ
Σύνταξη τευχών δημοπράτησης (σχέδιο Διακήρυξης, περίληψη Διακήρυξης και έγκριση διάθεσης πίστωσης και κατάρτισης όρων δημοπράτησης) Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ
https://diavgeia.gov.gr/a
http://www.eprocurement.gov.gr
 
ΟΧΙ  
Διαδικασίες προετοιμασίας και κατακύρωσης Δημοπράτησης Τεχνικών Έργων Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Μόνο οι Αποφάσεις Ο.Ε.
https://diavgeia.gov.gr/a
 
ΟΧΙ  
Διαδικασίες για την υπογραφή των συμβάσεων έργων Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό https://diavgeia.gov.gr/a
http://www.eprocurement.gov.gr
ΟΧΙ  
Έγγραφο ορισμού Επιβλέποντος Μηχ/κου Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό https://diavgeia.gov.gr/a ΟΧΙ  
Έγγραφο ορισμού Τριμελούς Επιτροπής ΠΠΑΕ Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό https://diavgeia.gov.gr/a ΟΧΙ  
Προγραμματικές Συμβάσεις Τμήμα Μελετών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό https://diavgeia.gov.gr/a ΟΧΙ  

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ (Φυσικό/Ψηφιακό) ΔΙΑΘΕΣΗ
 
Τήρηση βιβλίου καταγραφής τηλεφωνικών αιτημάτων Δημοτών για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (δημοτικός φωτισμός, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζόδρομοι κλπ)
 
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
Φυσικό Χ ΝΑΙ X
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
 
Σύνταξη ημερήσιου προγράμματος εργασιών ηλεκτρολόγων τεχνιτών και συντονισμός συνεργείων
 
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
Φυσικό Χ ΝΑΙ X
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
 
Αιτήσεις δημοτών – Διεκπεραίωση αιτήσεων δημοτών (για επέκταση δημοτικού φωτισμού, αποκατάσταση βλαβών κοκ)
 
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
Φυσικό Χ ΝΑΙ X
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
 
Αλληλογραφία με ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ (για επέκταση δημοτικού φωτισμού, ηλεκτροδοτήσεις φωτεινών σηματοδοτών, επαυξήσεις παροχών, για προβλήματα σε δέκτες και λοιπές βλάβες κοκ)
 
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
 
Αλληλογραφία με ΟΤΕ (για μεταφορά τηλεφωνικών γραμμών, νέες συνδέσεις, διακοπές συνδέσεων κοκ).
 
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
 
Αλληλογραφία με ΕΥΔΑΠ (για νέες παροχές υδροδότησης, επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης, καταργήσεις μετρητών κοκ)
 
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
 
Αλληλογραφία με φορείς αναφορικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
 
Φυσικό Χ ΝΑΙ X
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
 
Εσωτερική αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες – τμήματα του Δήμου Ιλίου για την διεκπεραίωση υποθέσεων του τμήματος, υπαλληλικά θέματα κοκ.
 
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
Φυσικό Χ ΝΑΙ X
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
 
Αλληλογραφία με τις Διευθύνσεις των σχολείων του Δήμου μας (για την αντιμετώπιση βλαβών, θέματα συντηρήσεων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μικρής έκτασης κοκ).
 
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
 
Αλληλογραφία με διαφόρους φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα για υποθέσεις συναφείς με το αντικείμενο του τμήματος
 
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
 
Συντήρηση κάθε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Δήμου
 
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
 
Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
 
Σύνταξη μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
 
Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
 
Σύνταξη μελετών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη όλων των αναγκών του Δήμου
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
 
 
Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  
 
Επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων
 
 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Σηματοδότησης
 
Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό   ΟΧΙ  

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ (Φυσικό/Ψηφιακό) ΔΙΑΘΕΣΗ

 

Φάκελοι προτάσεων Τροποποιήσεων Σχεδίου Πόλης (Εισηγήσεις προς Δ.Σ., πολεοδομικά σχέδια, Δημοσιεύσεις, Ανακοινώσεις, Φωτογραφικό υλικό κλπ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό   ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ  
Τοπογραφικά Υποβάθρα για την μελέτη Πράξεων Αναλογισμού για την απαλλοτρίωση Κοινόχρηστων Χώρων Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό   ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ  
Αρχείο Βεβαιώσεων συντέλεσης απαλλοτρίωσης ή μη ακινήτων χαρακτηρισμένων ως Κ.Χ. ή Κ./Φ.) Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Αρχείο Βεβαιώσεων Αρίθμησης Ακινήτων Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Βεβαιώσεις Αρίθμησης Ο.Τ. Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Φάκελοι αλληλογραφίας για την συντέλεση Απαλλοτριώσεων (Αποφάσεις ΔΣ, Αποδελτίωση Πράξεων Αναλογισμού κλπ.) Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό   ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ  
Παρακολούθηση Ακίνητης Περιουσίας Δήμου – Κτηματολόγιο Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Φάκελοι Αιτημάτων Πολεοδομικών Θεμάτων (Άρσεις λόγω Δικαστικών Αποφάσεων, ή Τροποποιήσεις Κ.Χ. ή Κ/Φ.Χ. σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία) Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό   ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ  
Έλεγχος Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Φάκελοι Διορθωτικών Πράξεων των Κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό   ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ  
Βεβαιώσεις Δηλώσεων του αρ. 12 του Ν.1337/83 Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Τοπογραφικές εργασίες για έργα του Δήμου (Αποτυπώσεις, Χωροσταθμήσεις, Χαράξεις κλπ.) Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό   ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ  
Αρχείο Αιτημάτων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Φάκελοι για γνωμοδότηση Τροποποίησης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγήσεις προς Δ.Σ., Σύνταξη σχεδίων, Τεχνικών Εκθέσεων, Υπολογισμός Φόρτων κλπ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό   ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ  
Έλεγχος συγκοινωνιακού έργου εντός του Δήμου (θέσεις στάσεων, αφετηρίες λεωφορείων σε συνεργασία Ο.Α..ΣΑ. κλπ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Αρχείο Βεβαιώσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Αναζήτηση αποζημιώσεων από καταστροφές Δημοτικού εξοπλισμού από τροχαία ατυχήματα (αναζητήσεις συμβάντων από τροχαία αλληλογραφία με ασφαλιστικές εταιρείες) Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Εφαρμογή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Σηματοδότηση οριζόντια και κατακόρυφη, καθορισμός πεζοδρόμων, καθορισμός ονοματοθεσίας, προστατευτικά μέσα ασφαλείας πεζών κλπ.) Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Εγκρίσεις Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων (Εξέταση Σχεδίων Κατάληψης, εφαρμογή κανονιστικής Κ.Χ. κλπ.) Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Αρχείο Διεκπεραιώσεων Αιτημάτων ΑΜΕΑ και χορήγηση θέσεων εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Καταλήψεις Κ.Χ. Περιπτέρων. Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ
Διάφορα Γεωχωρικά Δεδομένα Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό   ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ  
Φάκελοι διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών (κυκλοφοριακών, τοπογραφικών κλπ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φυσικό   ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό Χ ΟΧΙ  

 

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ*

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ (Φυσικό/Ψηφιακό) ΔΙΑΘΕΣΗ

 

Αλληλογραφία με υπηρεσίες και τρίτους Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών Φυσικό Χ ΝΑΙ X
Ψηφιακό http://www.ilion.gr ΟΧΙ  
Εισηγήσεις προς Δ. Σ. και Επιτροπές Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό http://www.ilion.gr ΟΧΙ  
Αλληλογραφία για έργα ΕΣΠΑ Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό http://www.ilion.gr ΟΧΙ  
Μελέτες και σχέδια διακήρυξης Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών Φυσικό Χ ΝΑΙ Χ
Ψηφιακό http://www.eprocurement.gov.gr ΟΧΙ  
Αλληλογραφία με Νομική Υπηρεσία Δήμου Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών Φυσικό Χ ΝΑΙ  
Ψηφιακό   ΟΧΙ Χ

 
*Τα όσα αναφέρονται παραπάνω για το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών αφορούν μόνο στα παράλληλα καθήκοντα των δύο (2) μελών του Τμήματος και όχι στα καθαυτό αντικείμενα του Τμήματος, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου. Οι εισηγήσεις προς υπηρεσίες και τρίτους αφορούν στα πρακτικά αξιολόγησης και λοιπά έγγραφα, στη σύνταξη και υπογραφή των οποίων μετέχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος ως μέλος επιτροπών αξιολόγησης προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, ενώ η αλληλογραφία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου αφορά καθαρά σε ορισμένες απαραίτητες γνωματεύσεις του Νομικού Συμβούλου του Δήμου στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών αξιολόγησης.
 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
 

 • Έγγραφα Προμηθειών / Διαγωνισμών Υλικού/Λογισμικού
 • Έγγραφα Προμηθειών/Διαγωνισμών Συμβολαίων Συντήρησης
 • Λίστα Μηχανογραφικού Εξοπλισμού
 • Λίστα Λογισμικών/Εφαρμογών
 • Λίστα Σημείων Δωρεάν Ασύρματης Πρόσβασης
 • Αρχείο Εισερχόμενων / Εξερχόμενων
 • Αρχείο Χρηματοδοτούμενων Έργων Ψηφιακής Σύγκλισης
 • Αιτήσεις αναβάθμισης τηλεφωνικών συνδέσεων
 • Βλέπε συνημμένο Πίνακα.

 
 
Β) Από το σύνολο των δεδομένων που κατέχει ο Δήμος Ιλίου και τα ΝΠΔΔ αυτού διαθέτει σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, όλα τα έγγραφα, αποφάσεις μονομελούς οργάνου διοίκησης ή συλλογικών οργάνων, διακηρύξεις, μελέτες δημοπρασίες, διαγωνισμοί, συμβάσεις χρηματικά εντάλματα, δελτία τύπου, ανακοινώσεις,εκδηλώσεις (αφίσες – φυλλάδια – φωτογραφίες-προγράμματα), προκηρύξεις, στοιχεία επικοινωνίας-γενικές πληροφορίες για την υπηρεσίες του Δήμου, κανονισμούς λειτουργίας υπηρεσιών, ΟΕΥ, Επιχειρησιακό πρόγραμμα, ΚΠΑ, τα οποία έχουν αναρτηθεί στους ιστοχώρους των προγραμμάτων ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr/a) και ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gra),  στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.ilion.gra), καθώς και στο siteτης Κοινωνίας της Πληροφορίας α.ε (http://apps.ktpae.gr/eInventorya) όσον αφορά τη λίστα μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικών εφαρμογών χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό.
 
 
Γ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν µε επιβολή όρων µέσω αδειοδότησης ή τελών, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 9 του Ν.4305/14:

 • Διάθεση σε τρίτους, κατόπιν αιτήσεως (έντυπης ή ηλεκτρονικής) του άμεσα ενδιαφερομένου ή έχοντος έννομο συμφέρον, όλα τα εκ του Νόμου εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ή τα διοικητικής φύσεως έγγραφα (όπως διακηρύξεις διαγωνισμών, προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών κλπ) λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις για τα προσωπικά δεδομένα ή το φορολογικό απόρρητο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4305/2014.

 
Δ) Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.4305/14 και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση:

 • Το σύνολο των δεδομένων που κατέχει ο Δήµος και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού εξαιρουμένων όσων αναφέρονται στα σύνολα Β) και Γ).

 
Κατά  τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ.  245/15792/08-04-16 απόφαση Δημάρχου σύμφωνα  με την οποία καταγράφηκε αρχικά το σύνολο εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2018.
 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του “Προγράμματος Διαύγεια” (http://diavgeia.gov.gr/a), στο διαδικτυακό τόπο http://www.data.gov.gr/a, στην ιστοσελίδα του Δήµου Ιλίου (http://www.ilion.gra) και να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Γενική Δ/νση Δημοσίων Οργανώσεων-Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα Διαφάνειας και Ανοικτής Διακυβέρνησης).

<!–

–>