12/06/2018 Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346) – Ομάδα Δ΄ «Σκυρόδεμα»

12/06/2018 Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346) – Ομάδα Δ΄ «Σκυρόδεμα»

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ. 346)» ως προς την ομάδα Δ΄ «Σκυρόδεμα», προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (8.351,40€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, λόγω μη ύπαρξης αναδόχου σε προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 12/06/2018 και ώρα 10:00 με 10:30 π.μ. στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 25/05/2018.

<!–