12/07/2011 Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

12/07/2011 Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
 
Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3966/11, καθώς και το υπ΄ αρ. 27230/11 έγγραφο του ΥΠΕΣ
 
Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης για το Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
 
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/10.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου Παρασκευή Χρυσάγη, Διεύθυνση Κάλχου 48-50, τηλέφωνο 2132030110.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Πέμπτη 21-07-2011.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου.

<!–

–>